Doprava ZDARMA při nákupu nad 2 500 KčVíce informací
Potřebujete poradit? Volejte +420 605 185 000

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společností

Terrys Co. s.r.o.

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. 1. Toto jsou všeobecné obchodní podmínky společností Terrys Co. s.r.o.se sídlem Slivínko 34, 294 78 Dolní Slivno (dále jen „společnosti“).

1.2. Tyto všeobecné podmínky jsou platné pro všechny obchody uskutečňované na e-shopu, který společnosti provozují prostřednictvím svých webových stránek www.terrys.cz (dále jen „e-shop“).

1.3. Tyto všeobecné podmínky se vztahují na všechny smlouvy mezi společnostmi a odběratelem, které jsou uzavřeny prostřednictvím e-shopu společností a předcházejí veškeré obchodní podmínky a podmínky nákupu odběratele, pokud existují.

1.4. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí jak pro prodej podnikatelům, tak pro prodej spotřebitelům.

1.5. Kde tyto všeobecné obchodní podmínky používají pojem kupující, znamená to odběratel jako fyzická osoba, spotřebitel.

1.6. Jelikož na e-shopu se obchoduje rovněž s alkoholickými nápoji, může provést objednávku na e-shopu pouze osoba starší 18 let. Osoba, která provede objednávku na e-shopu, tímto stvrzuje, že je starší 18 let.

2. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ SPOTŘEBITELŮM

2.1. Zvláštní ustanovení

2.1.1. Spotřebitelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy se společností nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen „spotřebitel“).

2.1.2. Právní vztahy mezi společností a spotřebitelem se řídí příslušnými ustanoveními zákona 40/1964 Sb. Občanský zákoník a zákonem 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění.

2.1.3. Pokud není stanoveno jinak, v části B těchto obchodních podmínek platí pro vztah mezi společnostmi a spotřebitelem všechna ostatní ustanovení těchto obchodních podmínek i pro vztah mezi společnostmi a kupujícím jako spotřebitelem.

2.2. Zvláštní ustanovení o uzavření smlouvy

2.2.1. Návrhem k uzavření smlouvy ze strany společností se rozumí umístnění nabízeného zboží společností jako prodávajícím na stránky, kde se provozuje e-shop.

2.2.2. Kupní smlouva mezi kupujícím a společností jako prodávajícím vzniká odesláním objednávky spotřebitelem jako kupujícím společnostem a přijetím této objednávky společnostmi. Toto odeslání objednávky se činí elektronickou formou, a to vyplněním objednávky v sekci „produkty“ na internetových stránkách www.terrys.cz. Toto přijetí společnost neprodleně potvrdí spotřebiteli jako kupujícímu informativním e-mailem, který spotřebitel v objednávce uvede. Na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv.

2.2.3. Informační povinnost společností jako prodávajícího dle § 53 odst. 4 Občanského zákoníku společnost splňuje tím, že stabilně uvádí tyto informace na webových stránkách e-shopu. U údajů dle § 53 odst. 4 písm. e) a f) Občanského zákoníku se informační povinnost považuje za splněnou tím, že společnost uvádí alternativy způsobu platby, dodání nebo plnění na webových stránkách e-shopu a na těchto stránkách rovněž uvádí náklady na dodání při dodání kurýrem, resp. dodáním na dobírku. Kupující jako spotřebitel toto bere na vědomí a uzavřením smlouvy s tímto plně souhlasí.

2.2.4. Spotřebiteli se neposkytují žádné další služby po prodeji. Na zboží je poskytovaná záruka za trvanlivost zboží, která je na balení zboží uvedena nebo vytištěna. V případě nebalených výrobků spotřebujte do 24 hodin od převzetí.

2.3. Ustanovení o odstoupení od smlouvy

2.3.1. Kupující spotřebitel má právo v souladu s § 53 odst. 7 Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit nejpozději do 14 dnů od převzetí zboží na adresu společnosti: Terrys Co.s.r.o., Italská 209/17, 120 00 Praha 2 - Vinohrady.

2.3.2. Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

2.3.3. V případě odstoupení od smlouvy musí zboží být společnosti jako prodávajícímu vráceno v původním a nezměněném stavu, tj. ve stavu kdy:

a) zboží nebude vykazovat známky fyzického poškození

b) zboží nebude nepoužitelné pro účel, ke kterému bylo určené z důvodu sanitárního nebo hygienického

c) podstata zboží nebude zásadně změněna termálními, chemickými nebo fyzikálními vlivy

d) zboží nebude mít jinou závadu, která na zboží neexistovala v době jeho předání, a která brání řádnému užívání předmětného zboží pro určený účel

2.3.4. V souladu s ustanovením § 1837, písm. e), g) Občanského zákoníku odstoupení od Smlouvy není možné u zboží (potravin) podléhající rychlé zkáze (např. potraviny živočišného původu, především maso a masné výrobky, ovoce, zelenina) nebo u zboží (např. potravin), které není možné z hygienických důvodů znovu použít nebo u již použitého zboží (např. poškození ochranného obalu zákazníkem nebo kontaminace zboží (např. potravin).

2.3.5. V případě, že zboží nebude společnosti jako prodávajícímu vráceno v původním stavu je společnost oprávněna odečíst přiměřené a prokazatelné náklady na uvedení zboží do původního stavu, resp. na opravu zboží, od kupní ceny, která má být vrácena kupujícímu.

2.3.6. V případě, že kupující jako spotřebitel odstoupí od smlouvy, může společnost jako prodávající z ceny koupě zboží, která má být vrácena kupujícímu, srazit přiměřené a prokazatelné náklady.  Jde o náklady, které společnosti jako prodávajícímu vznikly v souvislosti s vracením zboží (tj. náklady na poštovné v případě, že je hradí společnost jako prodávající, náklady na opětovné zabalení zboží atd.).

2.3.7. Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícím.

2.3.8. Zboží, které nesplňuje podmínky uvedené v čl. IV. 4 těchto obchodních podmínek, není společnost povinna přijmout k reklamaci.

2.3.9. Kupující bere na vědomí, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi společností a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 Občanského zákoníku, darovací smlouva pozbývá platnosti a účinností a kupující je povinen spolu s vrácením zboží vrátit i poskytnuté dárky.

3. OBECNÉ PODMÍNKY

3.1. Obecná ustanovení

3.1.1. Smluvní vztah mezi společnostmi jako dodavatelem a fyzickou nebo právnickou osobou, která objednává prostřednictvím e-shopu společnosti zboží jinak, než jako spotřebitel, se řídí ustanovení zákona 513/1991 Sb. Obchodní zákoník a zejména ustanoveními § 409 a nasl. o obchodní kupní smlouvě.

3.2. Ustanovení o uzavření smlouvy

3.2.1. Návrhem na uzavření kupní smlouvy ze strany odběratele je odeslaná objednávka společnosti jako dodavateli, která je učiněna elektronickou formou, a to vyplněním objednávky v sekci „produkty“ na internetových stránkách.

3.2.2. Kupní nebo jiná smlouva je uzavřená mezi společností jako dodavatelem a odběratelem okamžikem potvrzení objednávky ze strany společnosti.

3.3. Cena zboží

3.3.1. Všechny ceny jsou cenami smluvními.

3.3.2. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.

3.3.3. Ceny zboží na e-shopu jsou uvedeny již se započtením daně z přidané hodnoty, přičemž odběratel při potvrzení objednávky má možnost vidět odhadovanou, souhrnnou cenu za objednávku, tedy včetně DPH. Vzhledem k tomu, že zboží není kalibrované, může se výsledná cena lišit.

3.4. Platební podmínky

3.4.1. Společnost akceptuje následující způsoby platby za zboží v rámci obchodování na e-shopu:

i. platbu platební kartou při převzetí zboží

ii. platbu v hotovosti při předání zboží  

iii. platbu dárkovým poukazem nebo voucherem

3.4.2. Společnost si vyhrazuje právo nedodat zboží do doby úplného zaplacení zboží ze strany odběratele.

3.4.3. Do úplného zaplacení ceny zboží je zboží výlučným vlastnictvím společnosti.

4. Dodací podmínky

4.1. Společnost dodává zboží následujícími způsoby:

a) dodání zboží pro vyzvednutí na odběrných místech společností, uvedených na webových stránkách www.terrys.cz

b) dodání zboží na adresu určenou odběratelem prostřednictvím vlastní dopravy

4.2. Odběratel je povinen vyplnit veškeré údaje relevantní pro dodání v objednávce. Odběratel v objednávce zaznačí preferovaný způsob dodání zboží. Společnost ovšem není tímto vázána a v případě potřeby může dodat zboží jiným způsobem, než uvedl objednatel. Společnost je povinna o tomto objednatele včasně písemně nebo elektronicky uvědomit.

4.3. Odběratel je povinen, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Odběratel je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku odběratel od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

4.4. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu terrys@terrys.cz. Dále je nutné sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou společnosti.

4.5. Předáním zboží přechází na odběratele všechna odpovědnost za zničení nebo zhoršení zboží.

5. Jiná ustanovení

5.1. Odběratel si je vědom, že mu koupí produktů, které jsou v obchodní nabídce společnosti jako prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvu sjednáno jinak.

5.2. Společnost prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícím se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

5.3. Uzavřená smlouva je společností archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 01. 07. 2018.

6.2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

6.3. Veškerá smluvní ujednání mezi stranami se uzavírají v jazyce českém. V případě jakéhokoli překladu smluvních ujednání do jiného jazyka bude mít při výkladu přednost verze česká.